Mys Zhelaniya: Egyptian Salt

Mys Zhelaniya: Egyptian Salt

M/v Mys Zhelaniya has completed the loading of bulk cargo in Egypt for further delivery to Europe.
Mys Zhelaniya: Egyptian Salt

Back to the list